रुखबाट लडी घाईतेको अर्थिक अबस्था कमजोर भएपछि कोरियाबाट सहयोग उपलब्ध