मालिका गाउँपालिकामा उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्य सुरु