आज अक्षय तृतिया, जौ को सातु र सर्वत खुवाउने र खाने ।