गुल्मीमा एक विध्यालयको प्राङ्गण भित्र, २ सरकारी विध्यालय