स्थानियले चन्दा उठाएरै शिक्षक पाल्दै, कम्प्यूटर र ड्रमसेट हस्तान्तरण