मुसिकोट नागरपालिकाको केन्द्र मै पिउनेपानीको हाहाकार