गुल्मिदरबार गाउँपालिकाको दरबार देबिस्थानमा पोषण कार्यक्रम सम्पन्न