चार लाख घरको पुनर्निमाण सम्पन्न, दुई लाख २८ हजार बन्दै