गुल्मीमा एउटा विद्यालयमा १३ रोल नम्बर लेखिदैन् ,रोलनम्बर १३ सुन्दा पनि मानिस झस्किन्छन