भूकम्प प्रभावितहरुको लागि छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको समय थप