पाणिनि गाउँपालिका स्तरिय बाल क्लब सञ्जाल गठन तथा क्षमता विकास तालिम सम्पन्न