छत्रकोट गाउँपालिका दौघामा महिलाहरुलाइ नेतृत्व बिकास तथा उदघोषण तालिम सुरु