वार्ड स्तरिय महिला शसक्तिकरण तथा क्षमता विकास अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न