पानीको हाँहकार भोगेको धुर्कोटमा अहिले घर–घरमा धारा