‘गुल्मी लोक तारा २ मा’ अन्तिम चरणका लागि १० जना छनोट