गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाद्धारा ३३ करोड ५५ लाख ५२ हजारको बजेट गाउँसभामा पेश