बडिगाड गाउँपालिकाको गाउँ सभा सकियो, ५५ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन