गुल्मीमा गाउपालीका स्तरिय बाख्रापालन पाठशाला सम्पन्न