मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम गुल्मीमा प्रभाबकारी देखिएन :- १ करोण ४६ लाख ८० हजार स्वाहाँ