छत्रकोट गाउपालीकामा ३ महिने मोटरसाइकल मर्मत तालीम सम्पन्न