छत्रकोट ६ दौघामा अन्तर बिद्यालय स्तरिय हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न