बलेटक्सार गुल्मीको ईश्वर डेरिलाई प्रदेश ५ सरकारले मिल्क ट्यांकर दियो