कक्षा ११ र १२ मा आगामी शैक्षिक सत्र देखि थप दुई विषय पढ्नु पर्ने