प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीद्धारा रिडिमा साइरन को शुभारम्भ