श्रृङ्गा जनता मा वि छत्रकोट ४ गुल्मीमा तिजगित प्रतियोगिता सम्पन्न