छत्रकोट ४ को श्रृङगा जनता माबिमा खेलकुद कार्यक्रम सम्पन्न