एस्.ई.ई. परिक्षामा रेसुगां मा.वि. देशभरमै दोस्रो, ¥यार्लीसहित मनायो खुसि