दौघाहरि प्राबि छत्रकोट ६ मोहरेमा चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न