छत्रकोट गाउपालीका गुल्मीमा मेलमिलापकर्ताहरुको लागि आधारभुत तालीम सुरु