गुल्मीको वामीटक्सारमा अव प्रत्येक दुइ वर्षमा नौमति वाजा महोत्सव हुने