गुल्मीका एक बृद्धाद्धारा चौरासी पूजाको तुलादानको रकम बिद्यालयलाई हस्तान्तरण