विकास र समृद्विलाई स्थानिय स्तरबाट अगाडी बढाईने : मन्त्री लम्साल