पाणिनीको चिवेक, पोखराथोक र दुर्गाफाटमा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण