एकीकृत स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी गोष्ठी मालारानीमा सम्पन्न