शिक्षा बिकास योजना गुल्मिको आयोजना विभिन्न गाउँपालिकाहरुको ७७ जना शिक्षक हरु लाइ सहजीकरण कार्यक्रम