चन्द्रकोट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन,स्थानीयद्धारा गाउँपालिकालाई करोडौंको जग्गा निशुल्क प्रदान