गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउपालीका ४ भण्डारीडाडामा कफि नर्सरी तथा बगैचा व्यवस्थापन सम्वन्धी तालिम सम्पन्न