गुल्मीको धुर्कोट १ र २ मा घुम्ती कोष वापतको रकम हस्तान्तरण