गुल्मिदरबार गाउपालिकामा नोबेल कोरोना भाइरस रोकथामको गतिबधिमा तिव्रता