गुल्मीको दौघा स्वास्थ्य चौकिले सुरु गर्यो जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा