गुल्मीको नयाँ सिडियो भन्छन् – अनाबश्यक बाहिर नजाऔं