दीर्घ रोगीहरुको लगत संकलन गर्दै कालीगण्डकी गाउँपालिका