बुद्धकालीन सम्पदाको खोजअनुसन्धान प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाएको छ : मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले