गुल्मीको धुर्कोट १ र ७ को क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुलाई मनोसामाजीक प्रशिक्षण