एसईई परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्याङ्‍कनबाटै प्रमाणपत्र दिइने