बिध्यार्थी, अभिभावक,शिक्षक एवं सरोकारवालाहरु लाई जरुरी सुचना ।