गुल्मीका ७ स्थानीय तहमा “गरिबसँग बिशेश्वर कार्यक्रम”