गुल्मीदरबारमा नियमित खोप सेवा मार्फत सरसफाई प्रवद्धन कार्यक्रम तथा रोटा खोप सुभारम्भ