कस्तो छ आमा कार्यक्रम उद्घाटन सङै बर्थिङ सेन्टर को स्थापना ।