थोर्गा रुपन्देही सम्पर्क समाज द्धारा रिडि माध्यमिक बिधालय रिडिलाइ स्वास्थ सामाग्री प्रदान